RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR
Gewijzigd: 27-10-2016

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOOR

Breng ons niet in beproeving
Het was landelijk nieuws eerder dit jaar: op de eerste zondag van de Advent wordt in de Rooms Katholieke Kerk van Nederland en Vlaanderen een nieuwe vertaling van het Onze Vader in de liturgie ingevoerd.
Links en rechts om mij heen kwamen de reacties los: van verbazing (“waarom is dat nou nodig?”) tot boosheid (“waar zijn ‘ze’ mee bezig”?). Eerlijk gezegd trof mij ook een lichte verwondering toen ik de tekst hoorde. Maar inmiddels staan we op de drempel van het nieuwe kerkelijk jaar en moeten we er toch aan geloven.
Al in 2001 werd door het Vaticaan wereldwijd een herziening van de vertalingen van de Romeinse boeken gevraagd volgens secuur aangegeven principes. Daarom wordt er al jaren gewerkt aan een herziene vertaling van de Orde van de mis namens de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen.
Dit werd als een unieke kans gezien om nu ook een gezamenlijke tekst te hebben van het Onze Vader voor het hele Nederlandse taalgebied. Het was het uitgangspunt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vertalingen zoals die in Nederland en Vlaanderen al bekend waren en daarom te handhaven wat in beide versies gelijkluidend is. Maar dat betekende ook dat er in de nieuwe vertaling nieuwe keuzes moesten worden gemaakt.
De veranderingen komen we tegen in het tweede gedeelte van het Gebed des Heren.
De meest opvallende daarvan is de nieuwe vertaling van “et ne nos inducas in tentationem”: en breng ons niet in beproeving.
De Vlaamse bisschop en onlangs tot kardinaal gecreƫerde mgr. Jozef de Kesel geeft hiervoor de volgende verhelderende uitleg:
Het Latijnse woord tentatio heeft men eerst vertaald met “bekoring”. In het Grieks staat er peirasmos. Dit woord kan zowel met “bekoring” als met “beproeving” vertaald worden. Meestal vertaalt men dit woord met “beproeving”. Bekoren betekent aanzetten tot het kwaad. Dat wordt in de Schrift van de duivel gezegd, niet van God. God probeert niet de mens tot het kwade aan te zetten. In die zin is het ook niet God die ons beproeft, zoals het ook uitdrukkelijk staat in de brief van Jacobus (1,13).
Jacobus reageert hier tegen een verkeerd verstaan van bekoring of beproeving. Het is waarachtig niet God, “maar de eigen begeerte die iemand lokt en aantrekt”. Toch is het een onmiskenbaar Bijbels besef dat God het geloof van iemand op de proef kan stellen. Zo wordt Abraham op de proef gesteld. Zo wordt ook Jezus op de proef gesteld. “Toen dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door,terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld.”
De formulering is opvallend en ter zake: het is de Geest die Jezus naar de woestijn brengt om daar, veertig dagen lang, door de Satan op de proef gesteld te worden. Niet dat Gods Geest ons lokt om het kwade te doen en ons in die zin beproeft. Maar Hij kan ons wel in situaties brengen waar ons geloof op de proef wordt gesteld. Het zijn situaties waarin we onherroepelijk voor de keuze staan: voor God en dus tegen het kwaad, of voor het kwaad en dus tegen God. Het is pas in en door de beproeving dat je weet of je werkelijk in God gelooft. Of je Hem, zoals in het geval van Abraham, onvoorwaardelijk vertrouwt, ook in het donkerste uur. Het is ook de betekenis van de tocht van veertig dagen in de woestijn.
Vandaar de betekenis van de laatste bede uit het Onze Vader. We vragen niet dat God ons niet zou bekoren. Dat doet Hij niet. Wel dat Hij ons niet boven onze krachten zou beproeven. En het gaat ook niet om eender welke beproeving. Het gaat erom dat we, als puntje bij paaltje komt, onze roeping als christen niet zouden verloochenen. Dat we niet, zoals Petrus is overkomen, als het gevaarlijk wordt, zouden zeggen: “Neen, ik ken Hem niet”. Dat vragen we met aandrang aan God in deze laatste bede van het Onze Vader: breng ons niet in diĆ© beproeving.”

In de liturgie gaan we dus vanaf de eerste zondag van de Advent het nieuwe Onze Vader gebruiken. Dat wordt even wennen en we zullen ons vast nog wel eens vergissen.
Ook op onze begraafplaatsen en in crematoria waar we geregeld het Onze Vader bidden zal het best verwarrend zijn.
Onze koren hebben hard gewerkt om nieuwe composities van het Gebed des Heren in te studeren. Hopelijk kunnen we ze snel meezingen en helpt het om te wennen aan de nieuwe tekst. Laten we daarom deze nieuwe vertaling (en de rest van de nieuwe vertaling van de mis die op een latere datum zal worden ingevoerd) met blijdschap ontvangen.
In ieder geval kan niemand meer zeggen dat er in de kerk nooit iets verandert.

pastoor Albert Buter

De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:
“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”