RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Financiën

OVERZICHT FINANCIEN RK PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Financiële bijdragen, giften en rekeningnummers

Hoe groot de geloofsidealen zijn, we kunnen niet zonder geld. Kerkgebouwen vragen onderhoud, moeten worden verwarmd. Verzekeringen moeten worden betaald, pastores bezoldigd, catechese en diakonie vraagt inzet van geld.

Een parochie wordt niet door de overheid gefinancierd, niet door een bisdom en ook niet door het Vaticaan.
De parochie bestaat bij gratie van vrijgevigheid van de gelovigen zelf.

In de jaren ’60 van de vorige eeuw werd Actie Kerkbalans ingevoerd.
Die doet een beroep op de gelovigen jaarlijks financieel bij te dragen.
De een noemt het kerkbijdrage, een ander gezinsbijdrage.

Wat is een reële kerk- of gezinsbijdrage? De Bijbel noemt een percentage van 10% van het inkomen.
De Katholieke Kerk is bescheidener.
Bij de invoering van actie Kerkbalans werd als richtsnoer gegeven 1% van uw netto inkomen, excl. vakantiegeld.

Katholieke parochies worstelen met financiën omdat de financiële bijdragen van gelovigen niet in de buurt komen van die 1% van het netto inkomen.
Er zijn gelovigen die niets bijdragen. Anderen hebben hun financiële bijdrage sinds de invoering van de Euro (in 2002) nog nooit verhoogd.
Prijzen en belastingen die een parochie moet betalen zijn wel continu gestegen.

Uw financiële bijdrage is nodig en zeer gewaardeerd.

De parochie De Goede Herder is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), met fiscaal RSIN 0096.62.388.
Dat heeft voor u als prettig gevolg dat financiële bijdragen aan onze parochie fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.
Uw bijdrage kunt u overmaken op een van de volgende bankrekeningen:

* Locatie H. Franciscus van Assisi:                   NL27 RABO 0317 0158 42
* Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:        NL65 RABO 0114 5003 04
* Locatie H. Gerardus Majella:                        NL07 RABO 0317 0161 05
* Locatie H. Paulus:                                        NL11 RABO 0368 4602 74
of
* Centrale parochiekas:                                  NL13 RABO 0317 0480 07

Alle bankrekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder.
Hieronder de meest recente jaarrekeningen van onze parochie.

Begroting 2020 en jaarrekeningen 2019, 2018, 2017 en 2016
Fiscaal RSIN: 0096.62.388

Omschrijving  
Begroting 
 
Jaarrekening 
 
Jaarrekening 
 
Jaarrekening 
 
Jaarrekening 
2020
2019
2018
2017
2016
Baten
Bijdragen Parochianen            244.150            261.017            273.206            279.431            306.158
Opbrengsten bezittingen & beleggingen              80.600             144.293              88.626            100.097            127.232
Functionele inkomsten (subsidies)              11.239              5.705              11.239                4.974                 4.974
Begraafplaats baten              11.500             10.600              11.806              22.885               11.235
Totaal baten            347.489           391.615            384.877            407.387            449.599
 
Lasten
Kosten onroerend goed *              87.500            118.191            117.504            174.572            177.035
Financiële lasten                4.500               8.765                4.677                6.208                 6.628
Persoonskosten **            146.500            145.042            139.720            156.276            148.932
Kosten eredienst              20.500              28.935              34.436              24.098               27.371
Kosten pastoraal              13.450              12.965              14.799              16.291               15.528
Verplichte en vrijwillige bijdragen              61.500              45.816              88.032              53.410               63.727
Beheerskosten              19.100              28.650              32.834              21.602               37.779
Incidentele lasten                         -                             -                 5.683
Totaal lasten            353.050           388.387            432.002            452.457            482.683
           
Saldo               -5.561              3.251            -47.125            -45.070             -33.084

* Betreft energie, verzekeringen, reservering groot onderhoud, e.d. van vier kerkgebouwen en pastoriën
** Betreft bruto loonkosten te vermeerderen met werkgeverslasten van fulltime pastoor, fulltime pastoraal werkende en part time huishoudelijke hulp

Toelichting bij jaarrekening 2019

Het boekhoudjaar 2019 is – voor het eerst in de geschiedenis van onze parochie – afgesloten met een positief resultaat.
Dit is het gevolg van twee eenmalige meevallers: er is dat jaar een forse gift ontvangen en een belegging van een van de locaties had een uitzonderlijk rendement.
Zonder deze twee eenmalige tegenvallers zou het tekort circa € 40.000 zijn geweest.