RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk


WERELDLICHTJESDAG
Op zondag 10 december 2017 is het Wereldlichtjesdag.
Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur kaarsjes aan ter herinnering aan overleden kinderen. De één zal een volwassen kind herdenken, de ander een heel jong kind of een kind dat het levenslicht nooit heeft mogen zien. Voor sommige mensen is het verlies recent, voor anderen is het al heel wat jaren geleden.
Voor ouders die een kind hebben verloren en voor de naasten die dit van dichtbij hebben mee gemaakt zoals broers, zusjes, grootouders en vrienden, is de bijeenkomst op Wereldlichtjesdag een moment waarop de wereld wat lichter wordt, en je beseft dat je niet alleen bent met je verdriet.
Dit jaar wordt Wereldlichtjesdag voor de derde keer georganiseerd in ’t Schienvat in Erica.
De sprekers van de avond zijn: Anouschka Zwiggelaar en Tonnie Pijnaker.
De muziek wordt verzorgd door:
Melissa Meewisse, zang,  Ruben Beuker, piano en Mickey Bakker, gitaar.
De aanvang tijd is: 18.30 en zullen beginnen om 18.45.
Voor meer informatie en ook als je volgend jaar wilt meehelpen, neem dan contact op met:
Anouschka Zwiggelaar anouschkazwiggelaar@gmail.com (0640980747)
Francisca Zwiggelaar    franciscazwiggelaar@gmail.com    (0630975573)
De algemene website: www.wereldlichtjesdag.nl
Of via Facebook  www.facebook.com/wereldlichtjesdagerica
DAT HUN LICHT ALTIJD MAG BLIJVEN
SCHIJNEN….


Kerstviering 2017
ouderen Erica

U bent van harte uitgenodigd voor de gezamenlijke kerstviering in ’t Schienvat op woensdag 13 december 2017, aanvang 14.00 uur

Medewerking aan deze middag wordt onder andere verleend door:
De gezamenlijke kerken; gebed, schriftlezing, kerstgedachte.
Het gemengd koor ”Erica” van Het Havenkwartier onder leiding van André de Jong; het koor Believe onder leiding van Peter Kip, met achter de piano Mark Hidding.
Adriaan Vellinga, kerstverhaal.
Daarnaast wordt er ook samen gezongen.

De organisatie is in handen van:
Gezamenlijke kerken
De Zonnebloem
Ouderenwerk “Het Havenkwartier”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Gewijzigd d.d. 30-10-2017

DE MARIAKAPEL: opgedragen aan onze parochiepatrones:  
“Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen”.
 “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen; waar komt dat vandaan?”
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een katholiek hoogfeest dat gevierd wordt op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september.
Het bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Zij werd met een onbevlekte ziel in de schoot van haar moeder ontvangen.
Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.
Op 8 december 1854 werd dit door de toenmalige paus Pius IX met de bul “Ineffabilis Deus” afgekondigd en bevestigd. Dit had tot gevolg dat er onder de katholieken een nieuwe golf van Mariaverering op gang kwam.
Op 9 april 1862 stuurde pastoor Holtkamp van Nieuw Schoonebeek een brief aan de aartsbisschop van Utrecht. Hij beschreef de miserabele situatie in zijn parochie, die ook het veen rond Erica omvatte. Hij moet toen al gedacht hebben om de nieuw op te richten parochie aan Maria te wijden. Maar, helaas zijn brief was aan dovemans oren gericht.
Ruim een jaar later, op 31 augustus 1863, schreef hij weer een brief.  Weer om aandacht te vragen voor de toenemende wenselijkheid van een parochie daar in de Zuidoost Drentse venen.
Dit keer kreeg hij ook de steun van de aartspriester mgr. Van Kessel van Salland, die ook deken van Drenthe was. Deze vroeg in een uitvoerige brief op 30 november 1863, aan de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Zwijsen, aandacht voor de nijpende situatie in de venen van Zuidoost Drenthe en pleitte voor een nieuwe parochie in de gemeente Emmen.
Het pleidooi was dit keer niet meer aan dovemans oren gericht want in 1866 stemde het aartsbisdom Utrecht in met de stichting van een nieuwe parochie in het Zuidoosten van Drenthe.

Op 13 september 1866 wordt onze parochie met de naam: “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen” opgericht.
In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 5 maart 1867 konden we lezen: De pastorie bij de R. Catholieke kerk te Erica in ’t Barger Veen is gereed en aan den bouw der kerk zelve wordt ijverig gewerkt. Inmiddels wordt er dienst gedaan in eene hulpkerk, ook van eene klok voorzien. In den omtrek telt men ongeveer 38 woningen met huisgezinnen.

De katholieke zuil was vanaf het begin op Erica stevig gegrondvest. Met grote inzet bouwden de parochianen letterlijk en figuurlijk aan de katholieke geloofsgemeenschap.
In 1871 begon de ijverige pastoor Vroom met het bewerken van de grond rond de kerk en pastorie. Er werd een vijver gegraven, heuvels aangelegd, prieeltjes gebouwd en bomen geplant.
Het begin van “Pastoor zien bos” en “De Kuil” zoals we die nu nog kennen waren een feit.
Pastoor Vroom (pastoor op Erica van 1871 – 1877) trok op Hemelvaartsdag, 15 augustus 1874 voor het eerst met de Mariaprocessie door de tuin van de kerk. Men besloot dat dit een jaarlijkse traditie moest worden en zoals we weten bestaat die traditie nog steeds.


MARIAKAPEL - vervolg -
Eigenlijk had er in 1874 al een Mariakapel gebouwd moeten worden. Een kapel om onze moeder Maria en Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis tijdens de jaarlijkse processie te kunnen eren.
Een plek om gewoon, 365 dagen van het jaar, op een door ons zelf gekozen moment, even een kaarsje te kunnen branden en in gedachten onze vreugden en zorgen met Maria te delen.

Daarom is het natuurlijk nooit te laat om zo’n kapel te bouwen en aan de patrones van onze parochie op te dragen. Na 150 jaar en nu als “fusieparochie” met de naam “Goede Herder” is het heel belangrijk  om de naam van de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in levende herinnering te houden.

Als resultaat van het 150ste verjaardagsfeest van onze parochie is er inmiddels een slagvaardige commissie gevormd, die, nadat alle toestemmingen en vergunningen voor de bouw binnengehaald zijn, al druk aan het werk is.

Nu we voor een bescheidener ontwerp van de kapel gekozen hebben komt de verwezenlijking ras dichter bij.

Via individuele giften en de collectemandjes is inmiddels al zo’n
€ 4000,- binnengekomen.
We denken voor de kapel en passende inrichting zo’n € 20.000,-  nodig te zijn. Voor dat bedrag hebben we dan rechts van de ingang van de weg naar het bos, daar waar vroeger de 2 monumentale beukenboom de ingang van het bos markeerden, een prachtige Mariakapel.
Een plek waar eenieder kan wegzinken in gedachten, verpozen of een kaarsje kan branden.

En omdat we ook u graag in de gelegenheid willen stellen om zowel letterlijk als figuurlijk uw steentje aan onze Mariakapel bij te dragen kunt u uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL65 RABO 0114 5003 04.

U wordt dan de symbolische eigenaar van een of meerdere bouwstenen,
à € 5,- per bouwsteen, waarmee de Mariakapel gebouwd gaat worden.
Onder vermelding van “Bouwsteencertificaten Mariakapel met het aantal bouwstenen (x € 5,- per steen)” zorgen wij dan dat u het certificaat ontvangt met het geschonken bedrag en het aantal bouwstenen die u met uw bijdrage voor de bouw van de kapel kocht.
En bedenk wel onze kerk heeft een ANBI status en daarmee kunt u uw gift eventueel als aftrekpost bij uw jaarlijkse belasting opgave in mindering brengen.

Verder zullen wij u regelmatig via Het Vierluik op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En zo gauw de bouw echt begonnen is nodigen wij u uit om op de bouwplek de vorderingen met eigen ogen te aanschouwen.
Gerhard Vedder  - Historische Kring Erica -

 

 

 


 

Gewijzigd d.d. 30-10-2017

ADVENTSACTIE 2017
De dagen worden steeds korter en de avonden langer. Dat is het teken dat het einde van het jaar nadert en de adventstijd binnenkort begint. Traditiegetrouw organiseren we in onze locatie de adventsactie, met daarbij een aantal vaste acties. Het is al weer voor de 5e keer dat in onze kerk de Gerarduskalender van het Klooster uit Wittem wordt verkocht. De afgelopen jaren zijn er meer dan 100 van deze kalenders jaarlijks verkocht. Laten we ook dit jaar met zo’n allen proberen om die magische grens te bereiken. De winst op de kalender zal ook dit jaar weer volledig ten goede komen aan de jaarlijkse adventsactie. De prijs van de kalender is € 7,-- en kan vanaf nu besteld worden. Heeft u het afgelopen jaar een kalender gekocht, dan hoeft u niets te doen want wij nemen zelf contact met u op. 
( zie ook pag. 34 Gerarduskalender via de app)
Naast de kalender zullen ook de Drentse bollen (krentenbrood) weer worden verkocht voor de adventsactie. Vanwege het grote succes in de afgelopen jaren gaan ook deze bollen op herhaling. Wij hopen uiteraard weer op dezelfde record verkoop van meer dan 150 stuks.
Wij willen alle acties van harte bij u aanbevelen. Wilt u een bestelling plaatsen dan kunt u contact opnemen met:

        Gré Knegt telefoonnummer: 302238, Ada van Geel telefoonnummer 546831, Rosemarie Vos - van Oevelen tel 552514

Of per mail naar het secretariaat : rkkerk-erica@hetnet.nl o.v.v. naam, adres en telefoonnummer

VOM GROEP ERICA

 


 

           Gewijzigd d.d. 01-10-2016

DRINGENDE OPROEP: MANNEN GEZOCHT
Koor BELIEVE uit Erica wil graag in contact komen met mannen die ons koor willen komen versterken. Ons koor heeft zich ontwikkeld tot een kwalitatief goed kerkkoor dat een keur aan liederen brengt, waarbij kerkliederen veelal worden gecombineerd met lichte popmuziek, zoals Madonna, Phil Colins en Pentatonix. Naast de maandelijkse vieringen in de katholieke kerk in Erica zingen wij op uitnodiging communie- en vormselvieringen, bruiloften, begrafenissen en eenmaal per jaar bij het verzorgingstehuis De Horst in Emmen. Als sluitstuk voeren wij medio december ons eigen kerstconcert op in het Schienvat in Erica. Als het even kan proberen we aan activiteiten in Erica mee te doen, zoals bijv. de kerstwandeltocht, kerstmarkt etc..
Wij bieden een aangename sfeer en veel gezelligheid, getuige ook het feit dat vele koorleden al tientallen jaren lid zijn. Wij hebben een jong muzikaal team bestaande uit een enthousiaste dirigent en een zeer begaafde pianiste/toetseniste.
Dus, mannen, wij nodigen u uit vrijblijvend een paar repetities bij te wonen om de sfeer te proeven en onze zangers te komen ondersteunen.
Belangstelling?
Neem contact op met onze dirigent (06 48 17 98 83) of kom eens vrijblijvend de sfeer proeven. We repeteren op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur in de katholieke kerk, Kerkweg124 te Erica.

 


 

Gewijzigd d.d. 01-11-2016

STICHTING RK KERKHOF ERICA
December 2013 hebben we een bericht in het parochieblad Het Vierluik geplaatst met de mededeling dat de stichting zou onderzoeken om op ons kerkhof een strooiveldje te realiseren.
Wij hebben er toen heel weinig respons op gekregen. Maar omdat er ook op ons kerkhof minder begraven wordt en er meer crematies zijn, hebben we besloten dat wij er een gaan realiseren.
Deze zal komen op het grasveld linksachter op ons kerkhof. Er zal een zuil worden geplaatst waarop een door ons eenvoudig naamplaatje aangebracht zal worden. Enkele voorwaarden zijn:

Er moet wel gestrooid worden, dus geen storting.

Er mogen ook geen vaste planten geplaatst worden; het gras moet wel gemaaid kunnen worden; losse bloemen is wel toegestaan.

Men moet toestemming vragen aan de Stichting omdat wij de verstrooiingen willen bijschrijven in onze administratie.

De nabestaanden kunnen/mogen zelf de as verstrooien.

De kosten zijn € 75,00 per verstrooiing, inclusief het naamplaatje; dit geldt voor een periode van 20 jaar. Daarna wordt het naamplaatje verwijderd.

Er mogen geen vaste voorwerpen op het strooiveldje gelegd worden.

Het stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden te wijzigen.

Namens de Stichting R.K. Kerkhof Erica – K. Beukers, secretaris


Gewijzigd d.d. 28-03-2017

Verleden jaar hebben wij via het parochie blad Het Vierluik u mede gedeeld dat we een strooiveldje zouden aanleggen, dat is inmiddels gebeurd. Links achter op het kerkhof hebben wij een stuk grasveld afgebakend met een haag, er is een zuil geplaatst waar op de RVS naamplaatjes door ons zullen worden aan gebracht. De zuil is enkelen leden van de bosgroep voorzien van een dakje. Tevens is er een bordje bevestigd met de tekst :

EEN MENS IS PAS VERGETEN WANNEER ZIJN NAAM VERGETEN IS

 

 

De bedoeling  is wanneer u besloten heeft om gebruik te maken van het strooiveldje dat u zich in verbinding stelt met het stichtingsbestuur. Er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden,
t.w.

 
We hopen dat het een welkome aanvulling zal zijn op de bestemming van de as van uw dierbare.

Namens de stichting R.K. Kerkhof Erica
K. Beukers  secr.             0628912255

 


 

Gewijzigd dd: 30-08-2016

SAM'S KLEDINGCONTAINER

De kledingcontainer bij de ingang naar het kerkbos wordt om de 14 dagen op dinsdag geleegd. Vele mensen weten de container te
vinden en maken hiervan gebruik door er hun overbodige kleding, schoeisel, dekens enz. in te deponeren. Om die reden komt het
nogal eens voor dat de container overvol of verstopt raakt en kledingzakken voor de container worden geplaatst. De heer Bertus
Prinsen heeft de sleutel van de container en houdt toezicht op een ordelijk verloop. In voorkomende gevallen kan hij gebeld worden
telefoon: 302117. Het teveel aan kledingzakken wordt dan tijdelijk in de garage opgeslagen.


Gewijzigd d.d. 13-01-2016

EUCHARISTIEVIERING 1E VRIJDAG V.D. MAAND
Vanaf 1 januari 2016 wordt de aanvangstijd van de eucharistieviering op de 1e vrijdag v.d. maand gewijzigd. In plaats van 9.00 u. begint de viering om 9.30 u.waarna er gelegenheid is voor ontmoeting onder het genot van koffie of thee. Als u belangstelling heeft om hieraan deel te nemen, maar het vervoer een probleem is, neemt u dan contact op met het secretariaat op dinsdag of donderdag ochtend. Tel. 0591-301444.  Het vervoer kan worden geregeld.


Gewijzigd dd: 07 januari 2016

KERKHOF TARIEVEN van "STICHTING KERKHOF ERICA"

Middels onderstaand document maakt de "Stichting Kerkhof Erica" hun kerkhof tarieven voor 2016 bekend.

Kerkhof tarieven 2016

In de vergadering van 3 november 2016 heeft het parochiebestuur besloten de tarieven voor 2017 ongewijzigd te laten.